co to jest eskalacja konfliktu

Czytelniku! Prosimy pamiętać, że wszystkie porady i informacje zawarte na naszej witrynie nie zastępują samodzielnej konsultacji ze fachowcem/profesjonalistą. Korzystanie z informacji zawartych na naszym blogu w praktyce zawsze powinno być konsultowane z odpowiednio wykwalifikowanym specjalistą. Redakcja i wydawcy tego bloga nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad publikowanych na stronie.

Konflikty są nieodłącznym elementem życia społecznego, zarówno na poziomie jednostek, jak i organizacji. Jednak, co to jest eskalacja konfliktu? To proces, który zasługuje na głębsze zrozumienie, ponieważ wpływa na to, jak konflikty ewoluują i wpływają na nasze relacje oraz organizacje.

Początek Konfliktu

Każdy konflikt zaczyna się od pewnego punktu. To moment, w którym różnice w interesach, wartościach, lub potrzebach stają się zauważalne. Warto zauważyć, że początkowo większość konfliktów jest raczej niewielka i stanowi naturalny skutek różnic w perspektywach i celach.

Eskalacja jako Proces Wzrostu Konfliktu

Eskalacja konfliktu to proces, w którym początkowo niewielkie konflikty stopniowo rosną i zaostrzają się. To zjawisko jest często nieodłączne od konfliktu i może występować zarówno w kontekście jednostkowym, jak i w organizacjach. Eskalacja jest charakteryzowana przez stopniowe narastanie emocji, agresji, a także wzrost poziomu zaangażowania w konflikt.

Sposoby Eskalacji

Istnieje wiele sposobów, w jakie konflikty mogą eskalować. Oto niektóre z nich:

 1. Wzrost emocji: W miarę jak konflikt rozwija się, uczestnicy często zaczynają reagować emocjonalnie. To może prowadzić do wzrostu wrogości i utrudniać racjonalne rozwiązywanie problemów.
 2. Rozszerzanie obszaru konfliktu: Konflikty, które początkowo dotyczyły tylko pewnych kwestii, mogą rozszerzyć się na inne obszary, co powoduje, że stają się bardziej złożone i trudniejsze do rozwiązania.
 3. Brak komunikacji: Zanikająca lub destrukcyjna komunikacja między stronami konfliktu może prowadzić do eskalacji. To utrudnia osiągnięcie porozumienia i zrozumienie stanowisk drugiej strony.
 4. Zwiększanie zaangażowania: Im bardziej zaangażowane strony stają się w konflikcie, tym trudniej jest znaleźć rozwiązanie. To może prowadzić do zaognienia sytuacji.

Skutki Eskalacji

Eskalacja konfliktu ma liczne negatywne skutki. Może prowadzić do:

 • Zniszczenia relacji: Konflikty, które eskalują, często prowadzą do pogorszenia relacji między stronami.
 • Strat materialnych: W organizacjach eskalacja konfliktu może prowadzić do strat finansowych i operacyjnych.
 • Stresu i zdrowotnych problemów: Dla jednostek uczestniczących w konflikcie, eskalacja może prowadzić do wzrostu poziomu stresu i problemów zdrowotnych.

Zarządzanie Eskalacją Konfliktu

Zarządzanie eskalacją konfliktu jest kluczowym elementem utrzymania harmonii w relacjach i organizacjach. Wymaga ono rozumienia przyczyn eskalacji oraz skutecznych strategii zapobiegania jej i rozwiązywania. Dobre zarządzanie konfliktami obejmuje umiejętność słuchania, rozumienia różnic i współpracy w dążeniu do rozwiązania problemu.

Eskalacja konfliktu to proces, który polega na narastaniu konfliktu i może mieć negatywne konsekwencje zarówno dla jednostek, jak i organizacji. Kluczem do zarządzania konfliktami jest zrozumienie procesu eskalacji oraz umiejętność skutecznego zarządzania nim w celu osiągnięcia zrównoważonych i satysfakcjonujących rozwiązań.

Jakie są etapy eskalacji konfliktu?

W kontekście analizy konfliktu, eskalacja jest pojęciem kluczowym, które odnosi się do stopniowego narastania napięcia i intensyfikacji wrogości między stronami biorącymi udział w sporze. Jest to proces, który może mieć poważne konsekwencje, zarówno w relacjach międzyludzkich, jak i na szerszą skalę, taką jak konflikty międzynarodowe. Dlatego zrozumienie etapów eskalacji konfliktu jest istotne zarówno dla naukowców zajmujących się konfliktologią, jak i dla praktyków, którzy starają się rozwiązać spory i zapobiec ich eskalacji. W niniejszym artykule przyjmiemy interdyscyplinarną perspektywę, aby dokładnie zbadać te etapy eskalacji konfliktu.

1. Latentne Stadium Konfliktu

Pierwszym etapem eskalacji konfliktu jest stadium latentne, które charakteryzuje się istnieniem konfliktu, ale jest on ukryty i niejawny. Strony konfliktu mogą nie zdawać sobie sprawy z jego istnienia, lub też mogą go bagatelizować. W tym stadium napięcia, frustracje i niezadowolenie mogą gromadzić się, zanim dojdzie do wybuchu konfliktu. Rozumienie, że konflikt istnieje w tej fazie, może pomóc w jego wcześniejszym rozwiązaniu.

2. Stadium Konfliktu Otwartego

W miarę jak napięcie narasta, konflikt przechodzi do stadium otwartego. W tym etapie strony biorące udział w sporze wyrażają swoje niezadowolenie i rozpoczynają publiczne konfrontacje. Konflikt jest widoczny i staje się bardziej intensywny. Komunikacja między stronami często staje się trudniejsza, a emocje dominują nad rozsądkiem. To stadium jest kluczowe dla zrozumienia dalszych procesów eskalacji.

3. Eskalacja Dyfrakcyjna

Etap eskalacji dyfrakcyjnej to moment, w którym konflikt zaczyna rozgałęziać się na różne obszary i przekształca się w wielowymiarowy problem. Strony konfliktu mogą wprowadzać coraz to nowe tematy i kwestie, co prowadzi do bardziej skomplikowanych i trudnych do rozwiązania sytuacji. To etap, w którym konflikt może wymknąć się spod kontroli, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zaradcze.

4. Stadium Dehumanizacji

W miarę eskalacji konfliktu, strony biorące udział w sporze mogą zacząć upraszczać i dehumanizować swoich przeciwników. To oznacza, że przeciwnicy stają się traktowani jako wrogo nastawieni, źli lub bezwzględni, co utrudnia dalszą komunikację i negocjacje. Dehumanizacja może prowadzić do zaostrzenia konfliktu.

5. Stadium Sankcji i Przemocy

Ostatecznym etapem eskalacji konfliktu jest wybuch przemocy lub wprowadzenie sankcji gospodarczych, politycznych lub militarnych. Strony konfliktu mogą uciekać się do przemocy fizycznej lub stosować środki ekonomiczne i polityczne w celu zmuszenia przeciwnika do ustępstw. Ten etap jest najbardziej niebezpieczny i może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym strat ludzkich i materialnych.

Etapowe eskalacji konfliktu stanowią istotną analizę procesu narastania konfliktu. Zrozumienie tych etapów może pomóc zarówno w prewencji, jak i rozwiązywaniu konfliktów. Kluczowym jest działanie na wczesnym etapie, gdy konflikt jest jeszcze latentny lub na stadium konfliktu otwartego, aby uniknąć niebezpiecznej eskalacji i minimalizować jego negatywne skutki.

eskalacja co to

Przykłady sytuacji, w których konflikt może się zaostrzyć

Konflikt to złożone zjawisko, które może występować w różnych sferach życia społecznego, a także w organizacjach i relacjach międzyludzkich. Jednak to, co sprawia, że konflikt staje się istotny i wymaga uwagi, to jego eskalacja. Eskalacja konfliktu to proces, w którym konflikt staje się bardziej złożony i intensywny, co może prowadzić do poważnych negatywnych konsekwencji. W celu lepszego zrozumienia, co to jest eskalacja konfliktu, warto przyjrzeć się przykładom sytuacji, w których konflikt może się zaostrzyć.

 1. Brak komunikacji: Jednym z głównych czynników prowadzących do eskalacji konfliktu jest brak skutecznej komunikacji. Gdy strony konfliktu przestają ze sobą rozmawiać lub komunikują się w sposób agresywny lub niekonstruktywny, konflikt może nasilić się. Przykładem może być sytuacja w firmie, gdzie menedżerowie i pracownicy nie rozmawiają otwarcie o problemach, co prowadzi do narastania napięć.
 2. Wzrost zaangażowania emocjonalnego: Gdy strony konfliktu stają się coraz bardziej emocjonalnie zaangażowane, konflikt może się zaostrzyć. Przykładem może być rozwód, w którym początkowo małżonkowie mogą próbować rozwiązać sprawy spokojnie, ale z czasem emocje biorą górę, co prowadzi do eskalacji konfliktu.
 3. Konkurencja o zasoby: Konflikty często narastają, gdy strony konkurują o ograniczone zasoby, takie jak pieniądze, tereny, czy też zasoby naturalne. Przykładem może być konflikt między dwoma firmami, które rywalizują o dostęp do tego samego rynku, co może prowadzić do działań agresywnych i eskalacji.
 4. Zagrożenie tożsamości: Konflikt może się zaostrzyć, gdy strony poczuwają się do zagrożenia w swojej tożsamości, przekonaniach lub wartościach. Przykładem jest konflikt między grupami etnicznymi lub religijnymi, gdzie poczucie przynależności i tożsamości może być głównym źródłem napięć.
 5. Niedostateczne rozwiązania konfliktu: Jeśli strony konfliktu nie są w stanie znaleźć satysfakcjonującego rozwiązania, to konflikt może się zaostrzyć. Przykładem może być sytuacja, w której dwa sąsiedzi spierają się o granice swoich działek, ale nie mogą dojść do porozumienia w kwestii ich ustalenia.
 6. Użycie przemocy lub agresji: Eskalacja konfliktu może również wystąpić, gdy jedna ze stron sięga po przemoc lub agresję jako środek rozwiązywania sporu. Przykładem może być protest społeczny, który początkowo jest pokojowy, ale staje się bardziej agresywny, co prowadzi do eskalacji.
 7. Wzrost zaufania do potencjału konfliktu: Kiedy strony konfliktu zaczynają wierzyć, że osiągnięcie swoich celów jest możliwe poprzez konfrontację, konflikt może się zaostrzyć. Przykładem jest sytuacja międzynarodowa, w której państwo zyskuje pewność, że może osiągnąć swoje cele poprzez działania militarne.

Eskalacja konfliktu to proces, który może mieć poważne konsekwencje, zarówno w życiu osobistym, jak i w sferze biznesu czy międzynarodowej. Przykłady sytuacji, w których konflikt może się zaostrzyć, ilustrują różnorodność czynników prowadzących do tego procesu. Ważne jest, aby zrozumieć te mechanizmy i działać proaktywnie w celu zapobieżenia eskalacji konfliktu i dążenia do rozwiązań konstruktywnych.

eskalacja konfliktu

Czym różni się eskalacja konfliktu od zwykłej niezgody?

W kontekście interakcji międzyludzkich, konflikty i niezgody stanowią nieodłączną część naszego życia społecznego. Niemniej jednak, istnieje istotna różnica między zwykłymi niezgodami a eskalacją konfliktu. Eskalacja to proces, który można opisać jako stopniowe nasilenie napięcia i niezgody między stronami. W przeciwieństwie do zwykłych niezgód, eskalacja konfliktu ma bardziej intensywny charakter, prowadząc często do destrukcyjnych konsekwencji. W niniejszym tekście przyjrzymy się głównym różnicom między tymi dwoma pojęciami.

Zrozumienie Niezgody

Niezgoda jest naturalnym elementem życia społecznego. To sytuacja, w której dwie lub więcej stron nie zgadza się w kwestii jakiegoś tematu, stanowiska lub celu. Niezgoda jest często traktowana jako normalna i zdrowa forma wyrażania różnic w opiniach i wartościach. Może dotyczyć różnych dziedzin życia, takich jak polityka, religia, życie rodzinne czy sprawy zawodowe. W przypadku niezgody strony zazwyczaj starają się rozwiązać spór w sposób pokojowy i konstruktywny, poprzez dialog, kompromis lub negocjacje.

Eskalacja Konfliktu: Głębsze Zagłębienie Niezgody

Eskalacja konfliktu różni się od zwykłej niezgody głównie pod względem skali i intensywności. W przypadku eskalacji konfliktu, niezgoda przekształca się w bardziej destrukcyjny proces. Oto kilka kluczowych cech, które odróżniają eskalację od zwykłej niezgody:

 1. Narastające Napięcie: Eskalacja konfliktu charakteryzuje się narastającym napięciem między stronami. To napięcie może wynikać z niezrozumienia, braku komunikacji lub głębokich emocjonalnych zaangażowań.
 2. Brak Rozwiązań: W przeciwieństwie do zwykłych niezgód, gdzie strony dążą do znalezienia rozwiązań kompromisowych, w eskalacji konfliktu często brak konstruktywnego dążenia do rozwiązania problemu.
 3. Pogłębianie Niezgodności: W eskalacji konfliktu strony mogą często utwierdzać się w swoich stanowiskach, a różnice stają się coraz bardziej widoczne i nie do pogodzenia.
 4. Szkodliwe Działania: Eskalacja często prowadzi do działań szkodliwych, takich jak ataki osobiste, obrażenia, niszczenie mienia lub konflikt na większą skalę, co może mieć wpływ na innych ludzi lub społeczności.
 5. Zacieranie Granic: W eskalacji konfliktu zaczynają zacierać się granice między argumentacją a agresją. Może to prowadzić do wybuchów emocjonalnych i naruszenia norm społecznych.
 6. Brak Konstruktywnego Dialogu: W eskalacji konfliktu dialog staje się coraz trudniejszy, a strony często ograniczają się do oskarżeń i wzajemnych ataków.

Wnioskiem jest to, że główną różnicą między eskalacją konfliktu a zwykłą niezgodą jest skala i intensywność. Niezgoda jest naturalnym elementem życia społecznego, podczas gdy eskalacja konfliktu oznacza głębsze zaangażowanie, narastające napięcie i potencjalne konsekwencje destrukcyjne. Dlatego ważne jest, aby rozpoznawać te różnice i dążyć do rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, zanim przekształcają się one w eskalację.

co to jest eskalacja

Jak unikać eskalacji konfliktu w relacjach osobistych i zawodowych?

Eskalacja konfliktu, to proces, w którym początkowo niewielkie nieporozumienia lub niezgodności stopniowo narastają, prowadząc do poważniejszych sporów i destabilizacji relacji osobistych i zawodowych. Uniknięcie eskalacji konfliktu jest kluczowe dla utrzymania harmonii w różnych sferach życia. W niniejszym artykule omówimy strategie i techniki, które mogą pomóc w zapobieganiu eskalacji konfliktów.

1. Komunikacja interpersonalna: Buduj mosty, nie mury

Pierwszym krokiem w zapobieganiu eskalacji konfliktów jest rozwinięcie umiejętności efektywnej komunikacji. Zamiast izolować się i unikać rozmowy, warto dążyć do otwartej i szczerzej wymiany myśli i uczuć. Używanie jasnego, nieagresywnego języka oraz aktywne słuchanie partnera w rozmowie może pomóc wyeliminować źródło konfliktu, zanim stanie się on poważny.

2. Rozwiązywanie problemów: Skoncentruj się na faktach

Ważne jest, aby koncentrować się na konkretach i unikać osądzania lub obwiniania. Rozwiązując konflikt, warto skupić się na konkretach i próbować zrozumieć perspektywę drugiej strony. Analiza faktów i danych może pomóc znaleźć wspólne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.

3. Umiejętność kontrolowania emocji: Emocjonalna inteligencja

Eskalacja konfliktu często jest wynikiem emocji wymykających się spod kontroli. Właściwa rozwaga i kontrola nad emocjami mogą pomóc uniknąć sytuacji, w których konflikt osiąga niebezpieczny poziom. Techniki zarządzania stresem, takie jak głębokie oddychanie czy medytacja, mogą być przydatne w zachowaniu emocjonalnej równowagi.

4. Rozwiązywanie konfliktów za pomocą negocjacji

Negocjacje to skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Proces negocjacji opiera się na poszukiwaniu win-win solutions, czyli rozwiązań, które zadowalają obie strony. Warto szukać kompromisów i być elastycznym, dążąc do osiągnięcia wspólnego porozumienia.

5. Rozwinięte umiejętności interpersonalne: Budowanie pozytywnych relacji

Budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych od samego początku może zapobiec eskalacji konfliktu. Wykazując empatię, szanując innych i dbając o dobre stosunki, tworzymy silne fundamenty, które utrudniają eskalację sporów.

Unikanie eskalacji konfliktu to klucz do zdrowych relacji

Eskalacja konfliktu może prowadzić do negatywnych konsekwencji zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Warto inwestować w rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zarządzania emocjami i rozwiązywania problemów, aby unikać eskalacji konfliktu. Tworzenie pozytywnych relacji i kierowanie się zasadami negocjacji sprzyja utrzymaniu harmonii w różnych aspektach życia. W efekcie, umiejętność unikania eskalacji konfliktu staje się kluczowym elementem budowania trwałych i satysfakcjonujących relacji.

co to jest eskalacja konfliktu

Jaka rola emocji wchodzi w grę podczas eskalacji konfliktu?

Eskalacja konfliktu to proces, który można opisać jako narastanie napięć, nieporozumień i antagonizmu między stronami zaangażowanymi w konflikt. Jest to złożony proces, który może prowadzić do pogorszenia sytuacji oraz eskalacji agresji, a emocje odgrywają istotną rolę w tym kontekście. W niniejszym artykule skoncentrujemy się na roli emocji w eskalacji konfliktu, analizując, jak wpływają one na rozwój sytuacji konfliktowej.

1. Emocje jako katalizator konfliktu

Emocje odgrywają kluczową rolę w procesie eskalacji konfliktu. W momencie, gdy konflikt rozpoczyna się, emocje takie jak gniew, frustracja, strach czy złość mogą być motorem napędowym, który prowadzi do nieporozumień i konfrontacji. Osoby zaangażowane w konflikt często reagują emocjonalnie na sytuację, co może utrudnić rozwiązanie problemu i prowadzić do dalszych napięć.

2. Wzrost intensywności emocji w trakcie eskalacji

W miarę jak konflikt się eskaluje, emocje zazwyczaj stają się coraz bardziej intensywne. To zjawisko wynika z narastającej frustracji, braku porozumienia i wzajemnej niechęci między stronami. Osoby zaangażowane w konflikt często doświadczają emocji takich jak rozgoryczenie, wrogość czy lęk, które nasilają się w miarę trwania sytuacji konfliktowej.

3. Wpływ emocji na komunikację

Emocje mają znaczący wpływ na sposób, w jaki komunikują się strony zaangażowane w konflikt. Wzrost emocjonalnego napięcia może prowadzić do nieefektywnej komunikacji, a nawet do agresji werbalnej. Emocje negatywne, takie jak złość, mogą skłaniać do atakowania drugiej strony zamiast do współpracy nad rozwiązaniem problemu. W takich warunkach trudno jest osiągnąć porozumienie.

4. Rozważania irracjonalne

W trakcie eskalacji konfliktu, emocje często prowadzą do myślenia irracjonalnego. Osoby zaangażowane w konflikt mogą interpretować działania drugiej strony w sposób negatywny, nadmiernie podejrzewając ją o złe intencje. To z kolei może prowadzić do wzrostu konfliktu i utrudniać rozwiązanie problemu.

5. Przykłady roli emocji w eskalacji konfliktu

Przykładem roli emocji w eskalacji konfliktu może być sytuacja, w której dwie osoby w miejscu pracy konkurują o awans. Początkowo konkurencja może być zdrowa, ale w miarę narastania emocji, obie strony mogą zacząć postrzegać siebie nawzajem jako wrogów. To może prowadzić do wzrostu rywalizacji, co ostatecznie wpłynie na atmosferę w miejscu pracy i jakość relacji między pracownikami.

Emocje odgrywają kluczową rolę w procesie eskalacji konfliktu. Narastające napięcie emocjonalne może utrudniać komunikację, prowadzić do myślenia irracjonalnego i zwiększać intensywność konfliktu. Dlatego też zarządzanie emocjami i próba zrozumienia, jak wpływają one na sytuację konfliktową, są istotnymi elementami zarządzania konfliktami. Warto dążyć do rozwiązań konfliktów opartych na racjonalnym podejściu, z uwzględnieniem emocjonalnego aspektu sytuacji.

eskalować problem

Jakie są skutki długotrwałej eskalacji konfliktu w społeczeństwie?

Eskalacja konfliktu to proces, który prowadzi do narastania napięć i antagonizmów pomiędzy różnymi stronami konfliktu. Jest to zjawisko złożone, które może mieć rozległe skutki społeczne, gospodarcze, i polityczne. Długotrwała eskalacja konfliktu jest szczególnie problematyczna, ponieważ pogłębia podziały i zwiększa ryzyko destabilizacji społeczeństwa. W niniejszym tekście omówimy te skutki, koncentrując się na aspektach technicznych tego procesu.

Narastające napięcia społeczne

Długotrwała eskalacja konfliktu prowadzi do narastania napięć społecznych. Strony konfliktu często wykazują tendencję do wzmagania swoich postaw i stanowisk, co utrudnia jakąkolwiek próbę rozwiązania konfliktu. To zjawisko, znane jako spiralny wzrost napięć, może prowadzić do utrwalania konfliktu i jego przesunięcia na bardziej zaawansowane etapy.

Podziały społeczne i alienacja

Długotrwała eskalacja konfliktu może skutkować tworzeniem się bardziej widocznych podziałów społecznych. Często obserwuje się, że ludzie identyfikujący się z różnymi stronami konfliktu stają się bardziej oddzieleni od siebie, co z kolei może prowadzić do wykluczenia społecznego. Dla jednej strony konfliktu druga strona może stać się obcą i wroga grupą, co z kolei prowadzi do dalszej polaryzacji.

Wzrost agresji i przemocy

W miarę jak konflikt się eskaluje, rośnie ryzyko zwiększonej agresji i przemocy. Długotrwała eskalacja może prowadzić do radykalizacji niektórych uczestników konfliktu, co z kolei zwiększa zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczeństwa. Możliwe jest także rozprzestrzenianie się konfliktu na inne obszary życia społecznego, co może prowadzić do destabilizacji instytucji państwowych i publicznych.

Upośledzenie rozwoju gospodarczego

Długotrwała eskalacja konfliktu może znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy społeczeństwa. Konflikt może zniechęcać inwestorów i zakłócać normalne funkcjonowanie przedsiębiorstw. W miarę jak eskalacja trwa, gospodarka może cierpieć na skutek spadku inwestycji, zwiększonego bezrobocia i niestabilności walutowej.

Zakłócenia w procesach politycznych

Długotrwała eskalacja konfliktu może także prowadzić do poważnych zakłóceń w procesach politycznych. Polityka może stać się coraz bardziej oparta na konflikcie, a działania rządu mogą być ukierunkowane na rozwiązywanie konfliktu zamiast na promowanie dobra publicznego. W skrajnych przypadkach konflikt może prowadzić do upadku istniejących instytucji politycznych.

Utrudnienia w procesach pojednawczych

Długotrwała eskalacja konfliktu może skomplikować procesy pojednawcze. Strony konfliktu, w miarę jak zacieśniają swoje stanowiska, mogą być bardziej niechętne do zawarcia kompromisu. To z kolei utrudnia mediację i negocjacje, co prowadzi do dalszego zaognienia konfliktu.

Długotrwała eskalacja konfliktu ma szereg poważnych skutków społecznych, gospodarczych, i politycznych. Narastające napięcia, podziały społeczne, agresja, upośledzenie rozwoju gospodarczego, zakłócenia w procesach politycznych i utrudnienia w procesach pojednawczych są tylko niektórymi z problemów, jakie mogą wyniknąć z tego procesu. Dlatego też ważne jest, aby społeczeństwo i jego przywódcy podejmowali wysiłki mające na celu zapobieganie eskalacji konfliktu oraz promowanie rozwiązań pokojowych i pojednawczych.

One thought on “Rozwinięcie Konfliktu: Co to jest Eskalacja Konfliktu?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − 17 =